Disclaimer 2019-01-14T12:57:23+02:00

Deze website is opgezet als informatieve site. Het zich toegang verschaffen en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt, ermee instemt en daaraan gebonden is.

Functioneren van deze website

Silentum Mindfulness garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Silentum Mindfulness is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet.

Informatie op deze website

Silentum Mindfulness stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Silentum Mindfulness wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie van de hand.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Silentum of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Silentum niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Silentum Mindfulness geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. Silentum Mindfulness behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen of te verwijderen.

Virussen

Silentum Mindfulness garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.